Начало
Европейско социално изследване в България
Актуално
Научно-изследователски екип
Инструментариум и данни
Анализи/Публикации
История
Контакти
 
     
  Анализи/Публикации  
 


 

Аналитични разработки:

 

 1. Бошнаков, В., „Възможности за използване на резултатите от Европейското социално изследване за подпомагане обучението по професионални направление „Икономика“ и „Администрация и управление“ в българските висши училища“;

 2. Бошнаков, В., „Обществените нагласи към нивото на данъчното облагане в България съгласно резултати от Европейското социално изследване“;

 3. Бошнаков, В., „Субективното социално позициониране на българските граждани съгласно резултатите от ESS“;

 4. Димитрова, Е., „Преходите към родителство в светлината на социални различия сред съвременните млади поколения в България“;

 5. Димитрова, Е., „Социални различия в репродуктивните намерения на съвременните млади поколения в България“;

 6. Йоцов, В., Т.Хубенова, „Социален статус и благополучие: европейският контекст на устойчиво развитие“;

 7. Кинева, Т., „Колизията „семейство-работа” – съвременни проекции“;

 8. Луканова, П., В. Цанов „Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност“;

 9. Стойкова, П., „Политическото знание – предизвикателство пред съвременната българска политическа култура“;

 10. Тодорова, Е., „ЕСС и скали на Дийкън за измерване на удовлетворение от живота“

 11. Тодорова, Е., „Иновативни подходи към подготовката на учебни програми по социални науки чрез ресурсите на ESS“;

 12. Тодорова, Е., „Самореализационна удовлетвореност и оценка на щастие сред българските граждани: социологически и социалнопсихологически измерения (съгласно резултатите от международното представително изследване по програма ISSP от 2018г.)

 13. Тошева, Ек., „Приложение на информационната база и методологичните ресурси на ESS в обучението на студенти и докторанти в УНСС“

 14. Христова, М., „Намаляващата сила на синдикалните организации в условията на глобализация и информационно общество“;

 15. Христова, М., „Социалната интеграция и новите технологии“.

 

 

 

Публикации:

 1. Stoilova,R, Ilieva-Trichkova,P. 2022. Fairness of Educational Opportunities and Income Distribution: Gender-Sensitive Analysis in a European Comparative Perspective, International Journal of Sociology and Social Policy.
 2. Elka Todorova, Emilia Chengelova, Alexander Gerganov. 2022. Bulgarian’s Attitudes on COVID 19: Social Optimism or Reality Distortion, Habitus Journal of Sociology.
 3. Ченгелова, Е., Тодорова, Е. 2022. Здравните неравенства в българското общество: социоикономическа детерминираност. Икономически и социални алтернативи.
 4. Chengelova, E. 2022. Healthy and Happy amidst Covid 19: How is That Possible? Sociological Problems, Annual XLIX, 2022, ISSN:0324-1572
 5. Димитрова, Е., 2019, „Социални различия в репродуктивните намерения на съвременните млади поколения в България. Резултати от Европейско социално изследване“, сп. Население (под печат);

 6. Димитрова, Е., 2019, „Социално-демографски детерминанти на баланса между работа и личен живот в България. Резултати от Европейско социално изследване“, сп. Социологически проблеми (под печат);
 7. Стоилова, Р., П. Илиева-Тричкова, „Способността да се избира като измерение на неравенствата по пол“, в: „Полифоничният потенциал на джендър изследванията: социологически, исторически, правни и психоаналитични ракурси“, сп. Социологически проблеми, брой 2, 2018, с. 515-537;
 8. Стойкова, П. 2019. „Политическото знание – предизвикателство пред съвременната българска политическа култура“, International Journal „Knowledge”, Scientific Papers (Humanities) Vol. 30 (5), pp. 1289-1295;
 9. Тодорова, Е., Социологически и социалнопсихологически измерения на благополучието и оценката за щастие по данни от ISSP 2018“, сп. Научни трудове, бр.3, 2019 (под печат);
 10. Dimitrova, E. 2019. Social Determinants of Subjective General Health of the Population in Bulgaria. Results from European Social Survey. Papers of BAS. Humanities & Social Sciences, in press. ISSN (print) 2367-6248.

 

 

 

Участия в международни форуми в чужбина:

 

 1. 4th International ESS Conference „Turbulent times in Europe: Instability, insecurity and inequality“, Mannheim;

 2. Международна конференция IX International Conference “The Future of Education”, Флоренция;

 3. Международна конференция Third international scientific conference on Economics and Management EMAN 2019 “How to Cope With Disrupted Times”, Ljubljana;

 4. Международна конференция „Knowledge without borders”, Сърбия;

 5. Международна конференция „5th International Conference on New Trends in Econometrics and Finance“, Athens;

 6. Международна конференция International Academic Conference „Education and Social Sciences“, International Academic Institute (IAI), Skopje;

 7. Международна конференция International Conference of the Eurasia Business and Economics Society, Coventry;

 8. Национална научна конференция „Европейското социално изследване за България (ESS-ERIC)“, УНСС, София;

 9. Национална научна конференция с международно участие „Наука и общество 2019“, СУБ, Кърджали;

 10. Годишната конференция на Европейския консорциум за социологически изследвания, Париж;

 11. Международна конференция на Европейската социологическа асоциация, Манчестър;

 12. 11th ESS-ERIC forum of National ESS Coordinators, London;

 13. Annual Work Meeting of ISSP National Coordinators, India;

 14. 12th ESS-ERIC forum of National ESS Coordinators, Manheim.

 

 

 

Националната научна конференция, организирана от БСА като партньорска организация в Консорциума „ESS за България“ – 14.05.2019 г., София, УНСС.

 

Конференцията е с 3 панела и 15 доклада..

 

 1. д-р Десислава Димитрова, Свилен Кателиев (НСИ): „Особености при теренното провеждане на ESS в България“;

 2. доц. Лилия Димова (АСА): „Какво е специфичното на ESS?“;

 3. проф. Елка Тодорова (УНСС): „Социологически и социалнопсихологически измерения на самореализационната удовлетвореност и оценката за щастие“

 4. проф. Румяна Стоилова, гл.ас. Петя Илиева-Тричкова (ИИОЗ): Свободата да избираш като измерение на неравенството между половете;

 5. гл.ас. Камелия Петкова, проф. Румяна Стоилова, гл.ас. Александър Герганов (ИИОЗ): Какво прави българите щастливи? Фактори за щастието в съвременното българско общество;

 6. гл.ас. Петя Илиева-Тричкова, проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (ИИОЗ): „Чупливата“ социалност: Неравенства в достъпа до образование за възрастни и социално доверие;

 7. доц. д-р Алексей Пампоров (ИИОЗ): „Религиозност и сексуална свобода: аспекти на възрастта и пола“;

 8. доц. д-р Виктор Йоцов, проф. д-р Татяна Хубенова (СИБ): „Социален статус и благополучие: европейският контекст на устойчиво развитие“;

 9. проф. д-р Васил Цанов, проф. д-р Победа Луканова (СИБ): „Неравенството в доходите и мотивация за труд“

 10. гл.ас. д-р Тодорка Кинева (БСА): „Колизията „семейство-работа” – съвременни проекции“;

 11. гл.ас. д-р Петрана Стойкова (БСА): „Социално-демографски аспекти на раждаемостта в съвременния период в България“

 12. доц. д-р Елица Димитрова (БСА): „Намаляващата сила на синдикалните организации в условията на глобализация и информационно общество“

 13. доц. д-р Венелин Бошнаков (УНСС): „Сравнително изследване на субективното благосъстояние в страните от ЦИЕ съгласно резултатите от ESS“

 14. ас. д-р Мариета Христова (БСА): „Политическото отчуждение в съвременното българско общество“

 15. доц. д-р Лилия Димова (АСА): „Парадоксите на религиозната вяра в България“.

 

 

 

Колективна монография:
Модул 1 "Благосъстояние и идентичност"