Начало
Европейско социално изследване
Европейско социално изследване в България
Научно-изследователски екип
Методология
Инструментариум
Данни
Анализи/Публикации
Новини
ISSP България
ESS Дискусия 20.06.2016
Контакти
 
     
  Европейско социално изследване в България  
 

 

           Националните координатори на ESS

България в ESS

      България е пълноправен член на ESS от 2005г.  и  досега успешно е реализирала четири издания на проекта чрез националното представителство на Агенцията за социални анализи (АСА) – научна организация от типа Think Tank.

      Българското участие в ESS е оценено високо от международните координатори и партньори -  ролята на България в проекта е определена като „водеща“. С респект и признание се гледа и на „високото качество на българския принос към международните сравнителни изследвания“.
    

           Резултати от ESS са широко популяризирани и многократно използвани за публикации в научния и периодичния печат, за организация и участие в научни форуми у нас и по света, за пресконференции и медийни изяви, за електронни издания, за обучение на студенти и докторанти, за кариерно развитие на учени и изследователи, вкл. за защита на повече от 10 докторски дисертации и също толкова хабилитации и професури в България и по света. ESS като методика, резултати и аналитични подходи, както и специалната обучителна програма ESS EduNet   широко се използват в образователния процес на водещи университети у нас, сред които са Софийски университет „Кл. Охридски“, УНСС, Пловдивски университет, Югозападен университет, Великотърновски университет и др. 
       Най-значимата научна продукция върху данни от ESS (първата от всички участващи страни!), e колективната монография под съставителството на проф. Н. Тилкиджиев и доц. Л. Димова „Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009.” (2010, Изток-Запад, 567стр), в която са включени тематично структурирани анализи на 25 български учени и изследователи от различни поколения, институции, организации.
      Европейско социално изследване е оценено от две български правителства като един от топ научните приоритети на страната и е единствения проект от социалната сфера, включен в Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура - НПК (с РМС № 692 / 21.09. 2010г. и  с РМС № 569/31.07.2014г). В момента тече ключов етап от поредното актуализиране на НПК, от което зависи продължаващото пълноправно участие на България в ESS ERIC. 
      През 2014г. е изграден Консорциум ESS ERIC – Bulgaria, който обединява четири международно признати организации от различен тип – Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН, Агенция за социални анализи (АСА) и Съюз на икономистите в България (СИБ).  Чрез този консорциум се осигурява широко научно представителство както при изпълнението на проекта ESS ERIC, така и при разпространението и използването на резултатите от него.

 

 

 

Какво предстои след 2016г.

Ползите от членството на България в ESS ERIC

България в ЕSS

 Научна програма ESS Round 3