Начало
Европейско социално изследване в България
Актуално
Научно-изследователски екип
Инструментариум и данни
Анализи/Публикации
История
Контакти
 
     
  Европейско социално изследване в България  
 

 

 

България в ESS
         

     Резултати от ESS са широко популяризирани и многократно използвани за публикации в научния и периодичния печат, за организация и участие в научни форуми у нас и по света, за пресконференции и медийни изяви, за електронни издания, за обучение на студенти и докторанти, за кариерно развитие на учени и изследователи, вкл. за защита на повече от 14 докторски дисертации и също толкова хабилитации и професури в България и по света. ESS като методика, резултати и аналитични подходи, както и специалната обучителна програма ESS EduNet   широко се използват в образователния процес на водещи университети у нас, сред които са Софийски университет „Кл. Охридски“, УНСС, Пловдивски университет, Югозападен университет, Великотърновски университет, НБУ и др. 


      По данни на ESS през годините са излизали множество публикации, сред които се откроява  колективната монография „Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009. под редакцията на Н. Тилкиджиев и Л. Димова ” (2010, Изток-Запад, 567стр.), публикувана с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.

През 2018г и 2019 се създава Консорциум „ЕСИ за България“, който обединява научни и професионални организации. Сред тях са Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Институт за философия и социология (ИФС) при БАН, Българска социологическа асоциация (БСА), Съюз на икономистите в България (СИБ) и НПО „Агенция за социални анализи“ (АСА до 2019г.).

 

 

Европейското социално изследване” като обект от Националната пътна карта за научни изследвания 2018/2022


Европейското социално изследване уникален обект от Националната пътна карта за научни изследвания, защото резултатите, които представя отговарят на най-високия възможен академичен стандарт. Тези резултати дават възможности за изследване и публикуване на анализи на състоянието на Европейските общества в международно сравнителна и във времева перспектива. Регулярното провеждане – на две години на изследването - дава добавена стойност чрез привличане на допълнително финансиране и внимание към отделните страни и региона.

Няколко добри примера:


1. Българските екипи, отговорни за теренните проучвания усвояват най-новите насоки в провеждането на изследвания и благодарение на непрекъснатата връзка с международните европейски екипи успяват да утвърдят високи академични стандарти. Така се осигурява трансфер на знания в методологичен план. Всяка подготовка за изследване и разпространение на резултатите се извършва професионално, ефективно и с високо качество под непрекъснатия мониторинг от страна на ESSERIC. Консорциумът от партньори в лицето на УНСС (Университет за национално и световно стопанство), ИФС (Институт по философия и социология) при БАН, БСА (Българска социологическа асоциация) и СИБ (Съюза на икономистите в България) на своя ред дава възможност да се гарантира синхрон при превода, методиката, извадката и успешната им дисеминация. В последния рунд на изследването, ЕСИ заявява своя иновативен потенциал като използва смесени методи, включително хибридни форми на “он лайн базирани” и  “лице в лице” техники за събиране на данни.


2. УНСС, БСА, СИБ поотделно и заедно създават редица форуми за обучение на изследователи от социалните науки в и извън университетските програми за обучение за ползване на инфраструктурните възможности на ЕСИ като обект от Националната карта. Повече от 50 студенти, докторанти и асистенти са взели участие в подобни обучения. Сред тях са три потока магистри от различни специалности в УНСС, защитени магистърски тези  (за институционалното доверие и значението на гражданското участие в ИСФ; за влиянието на екипното разнообразие върху ефективността на екипите; за мотивацията за работа в сравнителен план между Дания и България в УНСС).


4. В УНСС се създава Методологически център, който осигурява достъп до данни на всеки гражданин, пожелал да се запознае с резултатите от всичките 9 рунда (вълни), проведени досега в рамките на Европейското социално проучване със статус ERIC. Така се осигурява гражданско участие, стимулира се връзката между широката потребителска маса от хора и граждански организации и изследователската и експертната управленска групи, например при съвместно  изработване на документи за политики в различни обществени сфери, свързани с емиграцията, неравенствата, девиантността.


5. Резултатите от ЕСИ са основа за дискусии по важни за обществото трансформации, които се провеждат на международни и национални форуми - семинари, срещи, публични дебати. Такива са темите за дигиталната трансформация (конференция на ИФС с Фондация “Аденауер” и Швейцарското посолство на тема „Влияние на Изкуствения интелект върху обществото” с основен доклад на проф. Р. Стоилова с данни от ЕСИ); двигателите на благоденствието и социалната устойчивост, подоходните неравенства и мотивацията за труд и участие на индивидите на пазара на труда (международна конференция  на СИБ и съорганизатори Румънската академия на науките, Националния институт на Румъния за икономически изследвания “К. Киритеску“ и Централната банка на Румъния на тема „Икономически научни изследвания: теоретични, емпирични и практически подходи: ЕСПЕРА 2020“, с основни доклади, основани на ЕСИ от доц. В. Йоцов и проф. Т. Хубенова-Делисивкова); “доверието” и “благосъстоянието” в Балканските страни (конференция на БСА, подкрепена от Международната социологическа асоциация); дискусионни форуми за наличието на промяна в нагласите: към възрастта за сключване на брак и раждане на дете,  към  трудовата заетост на жените след раждането на дете, към субективното усещане за справедливост спрямо възможностите за образование, работа и доходи, към прага на търпимост към обществените неравенства и др.

 Националните координатори на ESS през 2018, Лондон, Великобритания

 Националните координатори на ESS през 2018, Лондон, Великобритания

Националните координатори на ESS през 2019, Белград, Сърбия

Националните координатори на ESS през 2019, Белград, Сърбия

Националните координатори на ESS през 2022, Будапеща, Унгария